top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Algemene Voorwaarden
* Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die Snwy Candies levert. En/of Retour ontvangt.* Snwy Candies is niet aansprakelijk voor zogenaamde gevolgschade bij het gebruiken of consumeren van verkochte producten. De koper dient zelf onderzoek te doen naar mogelijke persoonlijke problemen bij het consumeren van de verhandelden producten van Snwy Candies. Snwy Candies is hierbij dus NIET aansprakelijk wegens winstverlies, bedrijfsschade etc.

Artikel 2 - Annulering
1. Het annuleren na het plaatsen van een bestelling is mogelijk als het nog niet is verzonden. 


Artikel 3 - Levertijd
1. Snwy Candies is gemachtigd de levertijd van bestelde producten en/of diensten aan te passen wanneer dit gewild is.

2. Snwy Candies is niet aansprakelijk voor bestellingen die te laat worden geleverd, wanneer deze wel op tijd zijn verzonden. Dit kan komen door problemen met de bezorgingsdienst, of algemene bedrijf problemen.

Artikel 4 - Niet geleverde en beschadigde producten.
1. Bij aankomst van de bestelling dient u zelf verantwoordelijk te zijn voor de controle of alle producten intact zijn en of de bestelling compleet is. Als hier problemen mee zijn, neem dan contact met ons op.

2. Wanneer iets zodanig beschadigd is dat het niet meer genuttigd kan worden. Heb je de mogelijkheid om contact met ons op te nemen, wij zullen dan zo snel mogelijk een passende oplossing regelen.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheid
1. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat de bezorggegevens correct worden ingevoerd. Wanneer u dit fout doet zal het pakketje worden bezorgd bij het verkeerde adres, en zal dit NIET vergoed worden

LET OP: Bewaar ten alle tijden de track & tracé code van het beschadigde product, en ook het product zelf. Wij kunnen namelijk om bewijs vragen.


Artikel 6 - overig

Deze voorwaarden beschrijven de algemene voorwaarden waaronder je onze website en diensten zoals aangeboden door ons mag gebruiken. Deze website biedt bezoekers Etenswaren. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website en onze diensten, stem je ermee in dat je deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn.

Wanneer je een item koopt, stem je ermee in dat: (i) je verantwoordelijk bent voor het lezen van de volledige item lijst voordat je een toezegging doet om het te kopen: (ii) je een juridisch bindend contract aangaat om een item te kopen wanneer je je ertoe verbindt een item te kopen en je voltooit het betalingsproces bij het betalen.

De prijzen die wij rekenen voor het gebruik van onze diensten / producten staan vermeld op de website. We behouden ons het recht voor om onze prijzen voor weergegeven producten op elk moment te wijzigen en om prijsfouten te corrigeren die per ongeluk kunnen optreden.

We kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, de diensten wijzigen; stoppen met het leveren van de diensten of functies van de diensten die wij aanbieden; of grenzen stellen aan de diensten. We kunnen de toegang tot de diensten permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, of zonder reden.

Wanneer we een geldige garantieclaim ontvangen voor een bij ons gekocht product, zullen we het betreffende defect repareren of het product vervangen. Als we niet in staat zijn om het product binnen een redelijke termijn te repareren of te vervangen, heeft de klant recht op een volledige terugbetaling wanneer het product onmiddellijk aan ons wordt geretourneerd. Wij betalen de verzending van gerepareerde of vervangen producten naar de klant en de klant is verantwoordelijk voor de retourzending van het product naar ons.

De Dienst en alle materialen daarin of daarmee overgedragen, inclusief maar niet beperkt tot software, afbeeldingen, tekst, grafische afbeeldingen, logo's, patenten, handelsmerken, servicemerken, auteursrechten, foto's, audio, video's, muziek en alle intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden, zijn het exclusieve eigendom van Snwy Candies. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk bepaald, wordt niets in deze Voorwaarden geacht een licentie in of onder dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten te creëren, en je stemt ermee in om niet te verkopen, een licentie te geven, te verhuren, te wijzigen, te distribueren, te kopiëren, te reproduceren, te verzenden, openbaar weer te geven, daarvan in het openbaar uitvoeren, publiceren, aanpassen, bewerken of er afgeleide werken van maken.

Als je je gebruikers de mogelijkheid wilt bieden om inhoud (afbeeldingen, audio, tekst) te uploaden voor openbaarmaking op je site, is het belangrijk dat de uitgever van dergelijke inhoud bevestigt dat hij over alle wettelijke rechten en/of noodzakelijke licenties over de inhoud en dat dergelijke inhoud mogelijk openbaar beschikbaar is.

We kunnen je toegang tot de dienst permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, ook als je naar onze enige beslissing een bepaling van deze voorwaarden of toepasselijke wet- of regelgeving schendt. Je kunt het gebruik op elk moment stopzetten en verzoeken om je account en/of diensten te annuleren. Niettegenstaande iets anders in het voorgaande, met betrekking tot automatisch verlengde abonnementen op betaalde diensten, worden dergelijke abonnementen pas stopgezet na het verstrijken van de respectieve periode waarvoor je al hebt betaald

Je stemt ermee in Snwy Candies schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle eisen, verliezen, aansprakelijkheid, claims of onkosten (inclusief advocaatkosten), die tegen hen zijn ingediend door een derde partij als gevolg van, of voortvloeiend uit, of in verband met je gebruik van de website of een van de diensten die op de website worden aangeboden.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal Snwy Candies in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van, of het onvermogen om de dienst te gebruiken.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt [website-eigenaar] geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor fouten, fouten of onnauwkeurigheden van inhoud; persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van je toegang tot of gebruik van onze dienst; en ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen.

We behouden ons het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Bekijk deze pagina daarom regelmatig. Wanneer we de Voorwaarden op een materiële manier wijzigen, zullen we je op de hoogte stellen dat er materiële wijzigingen zijn aangebracht in de Voorwaarden. Als je de website of onze dienst blijft gebruiken na een dergelijke wijziging, betekent dit dat je de nieuwe voorwaarden accepteert. Als je niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of een toekomstige versie van de voorwaarden, mag je de website of de dienst niet gebruiken of openen (of blijven gebruiken)

Je stemt ermee in om van tijd tot tijd promotionele berichten en materialen van ons te ontvangen, per post, e-mail of enig ander contactformulier dat je ons verstrekt (inclusief je telefoonnummer voor oproepen of sms-berichten). Als je dergelijk promotiemateriaal of kennisgevingen niet wilt ontvangen, kun je ons dit op elk gewenst moment laten weten.

Deze voorwaarden, de rechten en rechtsmiddelen die hieronder worden verstrekt, en alle claims en geschillen die hiermee verband houden en/of de diensten, worden beheerst door, geïnterpreteerd onder en gehandhaafd in alle opzichten uitsluitend en uitsluitend in overeenstemming met de interne materiële wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de principes van conflictenrecht. Alle dergelijke vorderingen en geschillen zullen worden ingediend en je stemt er hierbij mee in dat uitsluitend wordt beslist door een bevoegde rechtbank. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten

 

bij het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met deze voorwaarden

 

bottom of page